Mailinglist.

Chcete být informováni
o novinkách, týkajících se Novatech produktů?
Registrujte svou emailovou adresu

Jméno * 
 
Společnost/Profese
 
E-mail * 


Ověřovací kód
XzbAB


Odzkoušeno v praxi

"Jak zalepit tekoucí rybník?

Ut?sn?ní nov? postaveného p?epadového stavidla na rybníce v Chlumci u Ústí nad Labem.  [čtěte více...]

"TEC 7

Studenti technické školy ve Westerloo, m?st? na severovýchod Belgie, p?išli s originálním projektem. Rozhodli se postavit ob?í oblouk z deseti tisíc plechovek od pití. Pojmenovali jej "Oblouk mládeže" po daleko znám?jším "Vít?zném oblouku" v Pa?íži. Projekt spot?eboval hodn? entuziasmu a TEC 7 než se všechny plechovky dostaly vzh?ru.  [čtěte více...]

"FOAM 7

Dominic Van der Wangen pracuje v prodeji motocykl? již 10 let. Poslední t?i roky provozuje prodejnu motockl? a s tím souvisejících pot?eb v Zoersel, v srdci Antwerp campines regionu, který se specializuje na prodej ojetých motocykl? Harley-Davidson. Král všech motocykl? nepot?ebuje jen FOAM 7. V?tšinou používám vodu a mýdlo, ?íká Van der Wangen o svém zp?sobu ?išt?ní, když je ale motocykl p?íliš špinavý, používám FOAM 7. Je velmi efektivní. Samoz?ejm? musíte vše perfektn? ot?ít, pokud chcete p?edejít skvrnám.  [čtěte více...]

"Tec7Cleaner

Když na po?átku roku 2002 narazil tanker TRICOLOR na pob?eží rýsovala se ekologická katastrofa. Pláže v Middelkerke se svým známým kasinem byly speciáln? chrán?ny p?ed ropnou skvrnou. Avšak ne nadlouho. Díky spole?nosti Placora a Tec7Cleaneru byla katastrofa odvrácena. Od té doby má výrobce tohoto produktu, spole?nost NOVATECH, ?estné místo na seznamu dodavatel? firmy Placora.  [čtěte více...]