Mailinglist.

Chcete být informováni
o novinkách, týkajících se Novatech produktů?
Registrujte svou emailovou adresu

Jméno * 
 
Společnost/Profese
 
E-mail * 


Ověřovací kód
Z4HXc


Odzkoušeno v praxi[přehled]

"Tec7Cleaner"

Když na po?átku roku 2002 narazil tanker TRICOLOR na pob?eží rýsovala se ekologická katastrofa. Pláže v Middelkerke se svým známým kasinem byly speciáln? chrán?ny p?ed ropnou skvrnou. Avšak ne nadlouho. Díky spole?nosti Placora a Tec7Cleaneru byla katastrofa odvrácena. Od té doby má výrobce tohoto produktu, spole?nost NOVATECH, ?estné místo na seznamu dodavatel? firmy Placora.

Filiep Verhaeghe má ve spole?nosti Placora na starosti enviromentální problematiku. Byl to on, kdo spole?n? s místními ?leny krizového štábu, zorganizoval "záchrannou" operaci na plážích okolo Middelkerke. "Když jsem se do?etl, že pláže mohou být zasaženy ropnou skvrnou, vypracoval jsem záchranný plán", popisuje . Vedení oblasti sv??ilo záchranné práce naší spole?nosti. "Museli jsme být velmi rychlí", dodává Verhaeghe. B?hem dvou hodin od zavolání jsme shromáždili vše pot?ebné.

?išt?ní
Jak jen vy?istit všechen ten materiál? To byla role pro Tec7Cleaner. Naplánovali jsme to tak, že každý z pracovník? procházel po ukon?ení ?innosti skrz plastikový stan, kde naházel veškeré zasažené oble?ení, boty a ostatní v?ci do velkých kádí napln?ných Tec7Cleanerem. Produkt se postaral o zbytek. Projevil se jako naprosto unikátní odmaš?ovací prost?edek. Jeho ú?inek se s p?ibývajícím ?asem nesnižoval a nedošlo k žádnému poškození materiál?. Další výhodou bylo, že nem?l nep?íjemný zápach a nedráždil ty, kte?í jej používaly. Krátce Tec7Cleaner ud?lal perfektní práci. Nesmíme však zapomenout na roli výrobce tohoto produktu. Poté co jsme jim popsali problém, okamžit? dodali množství, které jsme pot?ebovali. Kolik to bylo? Pravd?podobn? jsme spot?ebovali okolo sto litr? b?hem jediného týdne ale bylo to mnohem mén?, než jsme p?vodn? o?ekávali. To pouze dokresluje jak efektivní je Tec7Cleaner.