Mailinglist.

Chcete být informováni
o novinkách, týkajících se Novatech produktů?
Registrujte svou emailovou adresu

Jméno * 
 
Společnost/Profese
 
E-mail * 


Ověřovací kód
VjlXU


Odzkoušeno v praxi[přehled]

"FOAM 7"

Dominic Van der Wangen pracuje v prodeji motocykl? již 10 let. Poslední t?i roky provozuje prodejnu motockl? a s tím souvisejících pot?eb v Zoersel, v srdci Antwerp campines regionu, který se specializuje na prodej ojetých motocykl? Harley-Davidson. Král všech motocykl? nepot?ebuje jen FOAM 7. V?tšinou používám vodu a mýdlo, ?íká Van der Wangen o svém zp?sobu ?išt?ní, když je ale motocykl p?íliš špinavý, používám FOAM 7. Je velmi efektivní. Samoz?ejm? musíte vše perfektn? ot?ít, pokud chcete p?edejít skvrnám.

A nezapome?te na FOAM 7 protože…
perfektn? vyleští Váš Harley-Davidson.


Harlejá?i se d?íve necht?li p?íliš lesknout. "Easy rider" Dennis Hopper by vás nepozval, pokud by se váš Harley p?íliš leskl. Tento stroj byl symbolem drs?ák? a jeho ?istota nebyla prioritou. Profil p?íznivc? t?chto stroj? se však zm?nil. Nyní p?icházejí do mého obchodu ?ty?icátníci, padesátníci a dokonce i šedesátníci. Lidé, kte?í si Harley nemohli koupit bu? proto, že jim to rodi?e zakazovali nebo prost? nem?li peníze. Nyní je mají a kupují si Harley-Davidson. Špína a mouchy nejsou nic pro n?, te? se Harley musí lesknout, usmívá se Van der Wangen. Z?stává však stále n?kolik vytrvalc? ale ti budou vždy. Podle majitele obchodu nejsou patrné žádné známky stagnace trhu t?chto krasavc?. Neustále jsou sice p?edpovídány ale poslední rok byl m?j nejúsp?šn?jší. Za necelého p?l milionu korun m?žete koupit slušný model a stále více lidí zjiš?uje, že si to mohou dovolit.