Mailinglist.

Chcete být informováni
o novinkách, týkajících se Novatech produktů?
Registrujte svou emailovou adresu

Jméno * 
 
Společnost/Profese
 
E-mail * 


Ověřovací kód
0mgDT


Odzkoušeno v praxi[přehled]

"TEC 7"

Studenti technické školy ve Westerloo, m?st? na severovýchod Belgie, p?išli s originálním projektem. Rozhodli se postavit ob?í oblouk z deseti tisíc plechovek od pití. Pojmenovali jej "Oblouk mládeže" po daleko znám?jším "Vít?zném oblouku" v Pa?íži. Projekt spot?eboval hodn? entuziasmu a TEC 7 než se všechny plechovky dostaly vzh?ru.

"Památník spolupráce vyztužené TEC 7"

Cht?li jsme ud?lat n?co originálního, ?íká Lizette Schellens, ?editelka školy. Oficiáln? jsme pojali oblouk jako projekt enviromentálního vzd?lávání. Pro? jsme to d?lali? Abychom ukázali spolupráci mezi studenty z r?zných obor? a abychom pozvedli jejich sebev?domí. Nebylo to v?bec jednoduché jak se ukázalo. Studenti z r?zných obor? spolu nevycházejí zrovna nejlépe, vysv?tluje ?editelka, a tady jsou nuceni spolupracovat. Studenti technického oboru byli zodpov?dní za projekt, zatímco ostatní tvo?ili rám budoucího oblouku. Ve volném ?ase všichni pomáhali sbírat prázdné plechovky a vlepovat je do oblouku.

Opravdová výzva
Výsledkem byl obrovský ?ty?i až p?t metr? široký oblouk. Z technického hlediska to pro nás byla opravdová výzva, ?íká koordinátor projektu Ronny Fierens. N?kte?í z inženýr?, se kterými jsme projekt konzultovali nám ?íkali, že bude nemožné oblouk stabilizovat. Za použití dvou barel? pln? naložených vodou jako stabiliza?ních prvk? jsme to nakonec dokázali. Jak dokázali všechny ty plechovky p?ilepit do rámu? Jeden z noviná?? doporu?il použít TEC 7, vysv?tluje Fierens. Byli jsme plni o?ekávání, cht?li jsme víc než jen p?ilepit plechovky k rámu, cht?li jsme aby oblouk z?stal stát dlouho. Lepidlo tedy muselo být vod? odolné. TEC 7 odvedl perfektní práci.

P?átelský k životnímu prost?edí
?editel spole?nosti NOVATECH Bert Vissers vysv?tluje, pro? se spole?nost rozhodla sponzorovat tento projekt. Škola za?ala testovat r?zné produkty na lepení ale TEC 7 byl jediný splnil jejich o?ekávání. Škola samoz?ejm? cht?la pozvednout enviromentální uv?dom?ní student?. Tento projekt byl jedine?nou p?íležitostí ukázat, že ochrana životního prost?edí stojí vysoko na žeb?í?ku priorit. Cht?li jsme našim student?m ukázat, že hory odpadk? jsou realitou, vysv?tluje Ronny Fierens, koordinátor projektu. Posbírali jsme deset tisíc prázdných plechovek ve velmi krátkém ?ase jen v okolí Westerloo, to je obrovské ?íslo. Ukázali jsme všem, že je t?eba hledat alternativy.