Mailinglist.

Chcete být informováni
o novinkách, týkajících se Novatech produktů?
Registrujte svou emailovou adresu

Jméno * 
 
Společnost/Profese
 
E-mail * 


Ověřovací kód
PLDY0


Odzkoušeno v praxi[přehled]

"Jak zalepit tekoucí rybník?"

Ut?sn?ní nov? postaveného p?epadového stavidla na rybníce v Chlumci u Ústí nad Labem.

Obrátila se na nás firma Energetické a montážní systémy Ústí nad Labem s neobvyklým problémem. Dodavatel nového p?epadového stavidla na rybníce u Chumce (Ústecký kraj)zapomn?l dot?snit postor mezi betonovým t?lesem a kovovou konstrukcí s d?ev?nými p?epážkami. Bohužel se na tuto skute?nost p?išlo až v dob?, kdy hladina v míst? stavidla dosahovala do výše 4 metr?. V tomto okamžiku bylo zcela nemyslitelné rybník znovu vypoušt?t a umožnit dodavateli p?et?sn?ní stavidla. Spole?nost se proto rozhodla pro neobvyklé ?ešení. "Zpo?átku se nám to zdálo jako ne?ešitelný problém" sd?lil nám p.Smr?ka, který dostal celou akci na starosti. "Jeden z našich zam?stnanc? si vzpomn?l, že na trhu je tmel, který lze aplikovat i pod vodou." Firma se rozhodla oslovit dodavatele TEC7, spole?nost P&V Partners, jmenovit? Ing.J.Vinklera. "Byla to pro nás výzva" ?ekl p.Vinkler, "nikdy jsme se s podobnou aplikací nesetkali" Výrobek TEC7 však nezklamal a nez?stal své pov?sti nic dlužen. Jen aplikace TEC7 byla trochu problematická, protože bylo pot?eba dostat TEC7 do 4m hloubky. Jeden z kamarád? p.Smr?ky je ?lenem potáp??ského klubu a tak bylo ?ešení nasnad?. Dva potáp??i postupn? o?istili spodek stavidla od nánosu bahna a do takto vzniklých spár natla?ili TEC7, který mezery perfektn? vyplnil. Celá akce trvala asi 3 hodiny v?etn? p?ípravných prací p?ed ponorem potáp???. V porovnání s ?asem a náklady na op?tovné vypušt?ní a následné napušt?ní rybníka to je však zcela zanedbatelné. "Celá akce dopadla nad naše o?ekávání díky spole?nosti P&V Partners a TEC7" konstatoval p.Smr?ka.